Disclaimer

Contact widget trigger
Contact widget phone 040-292 02 05 Contact widget marker Neem contact met ons op

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.yellow-online.nl.

Yellow-online besteedt veel aandacht aan de inhoud en samenstelling van de website. Niettemin kan Yellow-online er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Yellow-online instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. Yellow-online sluit iedere aansprakelijkheid ter zake eventuele schade als gevolg van het gebruik van de website uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Yellow-online.

Yellow-online is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Yellow-online zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

De website is eigendom van Yellow-online. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Yellow-online of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yellow-online mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Laden..

Onze laatste klantcases

Meer klantcases